Telefon: 029 - 7171 582

E-mail: sp2mak@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

ul. Generała Pułaskiego 15

06-200 Maków Mazowiecki

tel: (29)7171582

 

SEKRETARIAT W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat czynny
Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Helena Skrzecz 7.30 - 11.30 7.30-11.30 7.30-11.30 7.30-11.30 7.30-11.30
Magdalena Kordowska 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30
Anna Kobylińska 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00
Marek Kudlak 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00
Jolanta Wiśniewska-szkolna pielęgniarka 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)      administratorem danych osobowych Uczniów jest  Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Generała Pułaskiego 15, 06 – 200 Maków Mazowiecki;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp2mak@op.pl;

3)      administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

4)      dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)      administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

2)      przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

4)      administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Copyright © 2011-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim wszelkie prawa zastrzeżone. Dostarczono przez: NETbis.pro